Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DeWebdesigner ( onderdeel van Sanum Webdesign )

Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met de DeWebdesigners en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2. Bedrijfsomschrijving DeWebdesigners verzorgt technische support, onderhoud en bouwen van websites voor bedrijven in het MKB. Tevens hosting, beveiliging en domeinnaamregistratie.

Artikel 3. Definities a. Opdrachtnemer:DeWebdesigners, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt

c. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Artikel .4. Onderhouds- en online marketing contracten

1    De opdrachtnemer kan de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om een service onderhoudscontract aan te gaan. De details van een dergelijk onderhoudscontract worden gespecificeerd in het contract. De contracten worden schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
2    Indien niet expliciet een online marketing/onderhoudscontract wordt aangegaan, rekent de opdrachtnemer voor ieder telefonisch consult het normale uurtarief.
3    De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn ten volle van toepassing op deze service/onderhoudscontracten.
4    De opdrachtgever kan de online marketing /onderhoudscontracten steeds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden, tenzij contractueel anders is vastgesteld.
5    De opdrachtnemer factureert de kosten van de online marketing /onderhoudscontracten, tenzij anders is overeengekomen. De kosten worden schriftelijk overeengekomen.
6    Bij betalingsachterstanden van de opdrachtgever, vervalt het recht op online marketing en onderhoud en kan opdrachtnemer de overeenkomst opschorten.
7    Indien fouten of storingen verholpen dienen te worden in het kader van een online marketing /onderhoudscontract, dan moeten deze fouten of storingen binnen 48 uur na ontdekking aan opdrachtnemer worden gemeld. Fouten of storingen die te wijten zijn aan de opdrachtgever zullen niet verholpen worden in het kader van de naleving van het online marketing /onderhoudscontract. Deze zullen apart gefactureerd worden.
8    Het online marketing /onderhoudscontract is niet van toepassing op storingen veroorzaakt door virussen, stroomstoringen en onkundig gebruik door opdrachtgever.
9    Bij storingen of fouten veroorzaakt door stroomstoringen, virussen dan wel fouten van de opdrachtgever of haar hulppersonen, heeft opdrachtnemer het recht om het online marketing / onderhoudscontract met onmiddellijke ingang te beëindigen, te ontbinden of op te schorten, zonder tot nadere (schade)vergoeding gehouden te zijn. Openstaande bedragen zullen terstond opeisbaar zijn.

Artikel .4.1 Zoekmachine positionering

1    Betreffende het product zoekmachine positionering behoudt opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hierbij wordt voor het product zoekmachine positionering gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de bij het contract ingesloten lijst met zoekmachines. opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal topposities nastreven. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.
2    Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, opgeleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen.
3    Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtgever geen aanspraak maken op documenten, rapportages, of overige inspanningen welke gedaan zijn door opdrachtnemer.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst a. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. b. Opdrachtnemer heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een opdracht. c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid. b. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. c. Opdrachtnemer kan opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen van rond de 50% in verband met honoraria die opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van opdrachtgever moeten worden gemaakt. d. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever het voorschot aan opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. e. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

f. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

Artikel 7. Aanbiedingen en offertes a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. b. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per mail binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. c. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. d. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. e. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden a. Betaling vindt plaats achteraf door middel van een factuur. b. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. c. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. d. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk of per mail kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 9. Duur en beëindiging a. De duur van de opdracht wordt vastgesteld in de offerte en na aanvaarding hiervan door opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan alleen indien partijen dit in onderling overleg zijn overeengekomen. b. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden a. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. b. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden. c. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van opdrachtnemer.

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding a. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. b. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij of zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt. c. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. d. Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, social media, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd en om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten. e. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen opdrachtnemer en cliënt ook richting opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid a. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. b. de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of cliënt beperkt zich tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna. d. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door opdrachtgever c.q. cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. e. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever c.q. cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen. g. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. cliënt geleden schade, van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn. h. Indien opdrachtgever en/of cliënt een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 13. Klachten a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. b. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. c. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 14. Geschillen Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld mondeling in overleg op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de rechter in de vestigingsplaats van gebruiker welke bij uitsluiting is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Eigendomsbehoud a. Alle door opdrachtnemer geleverde diensten en geleverde materialen zijn (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. b. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. c. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. d. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal dit worden verhaald op opdrachtgever.

Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Versie 14-12-2020.

demo-attachment-135-g98

Gratis Offerte

Wij nemen spoedig contact met je op.

  Online marketing

  Neem contact op met ons.

  Whatsapp of bel ons!

  Wordpress Klein
  Shopify Klein
  Magento Klein
  Webshop laten maken